Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Inter-Mix Kft., mint a lenti adatok szerinti adatkezelő, a https://petfood.intermix.hu/ weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Európai Tanács és a Parlament a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, a továbbiakban: GDPR) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében kiadja a jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse az Inter-Mix Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az Inter-Mix Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Inter-Mix Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

FOGALMAK

 •  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes      személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a      természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen      valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online      azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,      szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy      vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon      automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy      műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,      tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,      felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő      hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,      törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése      jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy,      közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes      adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt      meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a      tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő      kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog      is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy,      közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő      nevében személyes adatokat kezel;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy,      közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az      érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a      személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása      alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét      és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel      az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező      cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes      adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a      továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy      jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan      közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

AZ ADATKEZELŐ

https://petfood.intermix.hu/ weboldalt (a továbbiakban: Weboldalt) működtető adatkezelő:

Cégnév: Inter-Mix Kft.
Székhely: 1172 Budapest, Rétifarkas u. 6.

Cégjegyzékének száma: 01-09-672426

Adószám: 12377864-2-42

Telefonszám: +36 1 402 1010
E-mail cím: 
intermix@intermix.hu

Weboldal: https://petfood.intermix.hu/
Képviselik: Szőke Zsolt ügyvezető igazgató  (a továbbiakban Adatkezelő) 

AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt személyes adatot és csak e célokkal összeegyeztethető módon kezeli azokat. Törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok megfelelőek, relevánsak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen, gondoskodik a személyes adatok integritásának, bizalmas jellegének fenntartásáról.

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 1. 1. Hírlevél küldése céljából

A Weboldalban a látogatók email-címük megadásával feliratkozhatnak az Adatkezelő hírleveleire. A beleegyezés bármikor visszavonható, a leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat minden hírlevél tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Kezelt személyes adat: email-cím
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Hozzájárulását a jövőre vonatkozó érvénnyel bármikor visszavonhatja az intermix@intermix.hu e-mail címre küldött levéllel vagy a hírlevelek alján található leiratkozási lehetőséggel.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Felhasználó nem kap értesítéseket, információkat, és egyéb tájékoztatásokat újdonságokkal, akciókkal, kedvezményekkel kapcsolatban.

 Az Adatkezelő által az aktuális tevékenységét támogató eszközök, amelyeket például a Google Ügyfél Személyes Adatai biztosítanak, átadhatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országnak, különösen az Egyesült Államoknak, vagy más országnak, ahol az Adatkezelővel együttműködő szervezet a Személyes Adatok feldolgozásának eszközeit az Adatkezelővel együttműködve tartja fenn.

A Személyes Adatok megfelelő biztonságáról az Adatkezelő az Európai Bizottság döntése alapján elfogadott szabvány-adatvédelmi záradékok és az adatok átadására vonatkozó, a GDPR követelményeinek megfelelő szerződések alkalmazásával gondoskodik.

Az Európából az USA-ba továbbított adatok esetében egyes ott található szervezetek megfelelő szintű adatvédelmet biztosíthatnak az úgynevezett Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) keretében (további információ a következő címen érhető el:https://www.privacyshield.gov/).

Az Ügyfélnek joga van a harmadik országba átadott Személyes Adatok egy példányának megszerzéséhez, melyet a velünk történő kapcsolatfelvétel útján igényelhet.

 1. 2. Adattovábbítás

A Weboldal használata során megadott személyes adatok továbbítása kizárólag a jelen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók részére történhet. Személyes adatok továbbítására 3. személyhez (hatósághoz, stb.) ezt meghaladóan kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha azt eltérést nem engedő (uniós, vagy magyar) jogszabály kötelezően előírja, ilyen esetben az adott jogszabály által előírt módon és feltételekkel.

 1. 3. Cookie-k, sütik használata      (analitikai, vásárlás segítő és termékajánló szolgáltatások)

A Weboldalban cookie-k, azaz sütik használatára kerül sor. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek. A cookie-k többféle célt szolgálhatnak, egyesek elengedhetetlenek az oldal működéséhez („folyamat cookie-k”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatosan (analitika, statisztikák: „használatot segítő cookie-k”), ezek által a Weboldal későbbi használata kényelmesebbé, praktikusabbá válik. További cookie-k a hirdetéshez kapcsolódók, melyek abban segítenek, hogy a Weboldal látogatóinak az őket leginkább érdeklő hirdetések jelenhessenek meg.

A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ-csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookiek alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookiek segít az érintett Felhasználó érdeklődési körének, internet használati szokásainak, Weboldal-látogatási történetének követésében, annak érdekében, hogy a Felhasználó vásárlási élménye optimális legyen. Mivel a cookiek egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookiet, a cookiet kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A cookiek által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a Felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kaphatnak. A cookiek kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A cookie segítségével a Szolgáltató névtelen (anonim) statisztikákat is készíthet az oldallátogatók szokásairól, így még jobban személyre tudjuk szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

A weboldal kétféle típusú cookie-t használ:

– Ideiglenes cookie-k – az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet (session-id) cookiek. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a Weboldal, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a böngészés akadályozottá válik. 

– Állandó cookie-k, melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a Felhasználó nem törli. Ezeken belül beszélhetünk belső vagy külső cookie-ról. Amennyiben a Szolgáltató webszervere telepíti a cookiet és a saját adatbázisába kerül továbbításra az adat, akkor belső cookie-ról beszélünk. Amennyiben a cookie-t a Szolgáltató webszervere telepíti, de külső szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, akkor külső cookie-ról beszélünk. Ilyen külső cookie-k a harmadik féltől származó cookie-k is, melyeket harmadik fél helyez el a Felhasználó böngészőjében (Google Analitika, Facebook Pixel). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőben elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.  Az állandó cookie-k célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében.

A weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található cookie figyelmeztetésen található nyomógombbal adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását ahhoz, hogy az állandó cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak, és ahhoz a Szolgáltató hozzáférhessen.

A Felhasználó a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Ismételten felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

Az adatkezelés célja: hírlevél küldése, a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: az ideiglenes cookie-k addig tárolódnak, amíg a felhasználó az adott típusú összes böngészője bezárásra nem kerül. Az állandó cookie-k 1 évig tárolódnak a felhasználó számítógépén vagy ameddig a Felhasználó nem törli azokat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, a fizetési tranzakciók sikertelensége, analitikai mérések pontatlansága.

 1.  4. Automatizált      adatfeldolgozás – Profilalkotás

A weboldalunkon megjelenő hirdetések megjelenítése automatizált döntéshozatal alapján történik. 

Az adatkezelés célja: A profilalkotás segít abban, hogy a weboldal és a hírlevelek ajánlói-ban a Felhasználó releváns, személyre szóló ajánlatokkal találkozzon. A profilalkotás segíti az adatfeldolgozót abban, hogy a vásárlói számára a legmegfelelőbb kínálatot állítsa össze.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: e-mail, név, cím, a webhely használatához kapcsolódó információk (látogatás időpontja, időtartama, a megtekintett oldalak, az oldalakon történő átkattintások, a kereső használata), a kosár használata (megrendelési azonosító, termékek, azok termék kategóriái, értékei), vásárlások (tranzakció időpontja, értéke, a termék, annak kategóriája, igénybe vett kedvezmény, fizetési mód), technikai információk (IP cím, cookie azonosító, böngésző típusa, eszköz típusa, Google, FacebookHotjar, Findgore, Prefixbox azonosítók, forrásoldal), hírlevél és értesítő üzenet használati adatai (e-mail megnyitás időpontja, eszköze, átkattintott linkek, vásárlási adatok), a blog-rendszer használatához kapcsolódó adatok (kommentek, értékelések, átkattintott linkek).

A profilalkotás logikája: A weboldalunkon használt cookie-technológiák használatával megismerhetjük a felhasználók preferenciáit – például annak elemzésén keresztül, hogy az illető milyen gyakran látogatja a weboldalunkat, illetve milyen termékekre keres rá legtöbbször. Az online viselkedés elemzése segít abban, hogy megértsük a felhasználók szokásait és elvárásait, és hogy alkalmazkodni tudjunk az igényeikhez és érdeklődésükhöz.

A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: ennek a technológiának köszönhetően nemcsak személyre szabott hirdetést tudunk eljuttatni a felhasználóhoz, és a rendelkezésre álló ajánlatok közül azt felkínálni, ami az igényeinek leginkább megfelel, de olyan egyedi hirdetéseket, ajánlatokat vagy engedményeket is létrehozhatunk és bemutathatunk, amelyek más vásárlók számára nem állnak rendelkezésre. Ha a felhasználó letiltja az érdeklődésére szabott hirdetések megjelenítését lehetővé tevő cookie-kat, az nem jelenti azt, hogy nem kap semmilyen hirdetést a mi vagy más weboldalaink használatakor – ebben az esetben a felhasználó továbbra is ugyanolyan mennyiségű hirdetést kap, azzal a különbséggel, hogy a hirdetések nem kapcsolódnak majd az aktuális tevékenységéhez. Az, hogy a cookie-k révén a felhasználók interneten folytatott tevékenységével kapcsolatos információkhoz juthatunk, lehetővé teszi számunkra, hogy piaci és statisztikai elemzéseket végezzünk.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldalon és a hírlevelekben nem a Felhasználó számára releváns ajánlatok jelennek meg, a Felhasználó nem tudja igénybe venni a regisztrációhoz kötött kényelmi szolgáltatásokat.

 1. 5. Naplózás

A weboldal látogatásakor a webszerver nem naplózza a felhasználó tevékenységét.

 1. 6. Könyvelés

Az adatkezelés jogalapja: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogi kötelezettségeink teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Kezelt személyes adatok: név, lakcím

Az adatkezelés időtartama: a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt bizonylati megőrzési idő (jelenleg a számla kibocsátásától számított 8. év vége)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogszabályok megsértése

 1. 7. Számla kibocsátás

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.


Kezelt személyes adatok: név, lakcím

Az adatkezelés időtartama: a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt bizonylati megőrzési idő (jelenleg a számla kibocsátásától számított 8. év vége)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a számlakibocsátásra vonatkozó jogszabályok megsértése

 

ADATFELDOLGOZÓK

A Weboldal működése, a Weboldalon keresztül történő megrendelések színvonalas kiszolgálása érdekében az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe. Az adatfeldolgozók a GDPR, illetve a velük kötött szerződés szabályainak megfelelően, az adatkezelő utasításai szerint végzik a tevékenységüket.

 1. 1. Tárhely szolgáltatás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

adószám: 14571332-2-42

cégjegyzékszám: 01-09-909968

Telefon 0-24: +36 1 789 2789

E-mail: support@tarhely.eu

 1. 2. Hírlevélküldés 

BREVO - Sendinblue SAS— DPO Team

106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France

support@brevo.com

Adatkezelési tájékoztató: https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/ 

(Hozzáférés a feliratkozó nevéhez, email címéhez.)

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Informatikai nyilvántartások védelme

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés      elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és      hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés      védelem, hálózati védelem);
 • az adatállományok helyreállításának      lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági      mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés,      biztonsági mentés);
 • az adatállományok vírusok      elleni védelméről (vírusvédelem);
 • az adatállományok, illetve      az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár,      vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen      események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról      (archiválás, tűzvédelem).


Papíralapú nyilvántartások védelme

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL ÉS JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL

 1. Az érintett jogai
 2. a) Tájékoztatás és személyes adatokhoz való      hozzáférésről

Az érintettet megilleti a jog, hogy az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa az adatkezelésére vonatkozó információkat, így különösen az adatkezelés céljaira, kategóriáira, a lehetséges címzettekre, a tárolás időtartamára, továbbá – ha a személyes adatot nem az érintettől gyűjtötték – az adatok forrására vonatkozóan.

 1. b) Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatot az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse.

 1. c) Törlés joga

Az érintett bármikor jogosult az általa korábban adott adatkezelési hozzájárulást visszavonni, és adatainak törlését kérni. Az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 • a személyes adatokra már      nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon      kezelték;
 • az érintett visszavonja az      adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más      jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az      adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az      adatkezelésre,
 • a személyes adatokat      jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az      adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi      kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok      gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal      összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlés megtagadható, ha

 • a véleménynyilvánítás      szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából van az      adatra szükség, vagy
 • ha a személyes adatok      kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
 • jogi igények      előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 1. d) Jog az elfeledtetéshez

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fenti c) pont szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. e) Korlátozáshoz való jog

Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha

 • vitatja a kezelt személyes      adatok pontosságát, vagy
 • az adatkezelés jogellenes,      de az érintett a kezelt személyes adatok törlését ellenzi, vagy
 • az adatkezelés célja      megvalósult, de az érintett igényli a személyes adat Adatkezelő általi      kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy      védelméhez.

 

Korlátozás esetén a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. f) Adathordozhatósághoz      való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulásán, vagy szerződés kezelésén alapulva, automatizált módon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat – ha ez technikailag megvalósítható – egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

 1. g) Tiltakozás joga

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, abban az esetben az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 1. h) Automatizált      döntéshozatal és profilalkotás megakadályozása

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló – akár intézkedést is magában foglaló – döntés hatálya, amely a rá vonatkozó egyes személyes jellemzők kiértékelésén alapul, és amely rá nézve joghatással jár vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti. Ilyen adatkezelésnek minősül a „profilalkotás” is. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

Az ilyen adatkezelés esetén az érintettnek joga, hogy emberi beavatkozást kérjen és kapjon, különösen, hogy kifejtse álláspontját, hogy magyarázatot kapjon az ilyen értékelés alapján hozott döntésről és hogy megtámadja a döntést. Az ilyen intézkedés gyermekre nem vonatkozhat.

 1. Az érintett jogainak      érvényesítése
 2. a) Az érintett a személyes      adataira vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel,      kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő munkatársaihoz fordulhat az intermix@intermix.hu címre      küldött e-mailben vagy az Adatkezelő 1172 Budapest Rétifarkas u. 6.      postacímére elküldött levélben.
 3. b) Az Adatkezelő elősegíti      az érintett fenti jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő indokolatlan      késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított      egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott      intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét      és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal      meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a      késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy      hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton      nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus      úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 4. c) Ha az Adatkezelő nem      tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de      legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja      az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az      érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet      bírósági jogorvoslati jogával.
 5. d) A fenti b)-c) pontok      szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az      érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő      jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy      tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó      adminisztratív költségekre:
 6. da) észszerű összegű díjat      számíthat fel, vagy
 7. db) megtagadhatja a      kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

 1. e) Az érintett az      adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és      Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet      fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;      honlap: www.naih.hu), illetve jogainak megsértése esetén bírósághoz is      fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ez utóbbi      esetben a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az      érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási      helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. (a törvényszékek      felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:      http://birosag.hu/torvenyszekek).


Budapest, 2023. december 14.